PFRON Rewolucja we wplatach

Rachunkowość i Podatki dla praktyków. Wzory formularzypp CFR Zaświadczenie o miejscu zamieszkania albo siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) pp CFR Zaświadczenie.Rachunkowość i Podatki dla praktyków. Wzory formularzy CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania albo siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania na rzecz celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) CIT - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu przychodów z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od zysków z dywidend także innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-R - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od zysków z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych CIT - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend również innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT- CIT-A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-Z - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od zysków (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby czyli zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie CIT - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców OPL–P() Zawiadomienie o zmianie innymi słowy odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPO- Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu innymi słowy wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD- IN ()- Wniosek o wydanie egzegezy indywidualnej ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie egzegezy ogólnej ORD-WS() Wniosek wspólny o wydanie egzegezy indywidualnej ORD-WS A() Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS B() Załącznik B do wniosku wspólnego o wydanie egzegezy indywidualne PPO- Pełnomocnictwo ogólne UPL–P() Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe za


Zwroty strongVatstrong i odwrotne obciążenie. Podstawowym warunkiem zwrotu w terminie dni jest zapłata za pomocą rachunku za faktury z jakich wynikają kwoty podatku naliczonego wykazane.

Zobacz więcej

podatki o delovni dobi


Wzory pism PODATKIbrpp Czynny żal br Korekta zeznania dodatkowo wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku br Odwołanie od decyzji organu podatkowego br Pismo zawiadamiające Naczelnika.

Zobacz więcej

foto

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia i Czynności procesowe. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny.

foto

Analiza definicji ustawowych dane personalne

Analiza definicji ustawowych (dane personalne zbiór danych przetwarzanie danych ADO IOD UODO) zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum. Dodatkowo.

foto

Regulacje prawne w zakresie

Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej oraz na dokonanie skrócenia okresu przechowywania.

foto

Koronawirus a postępowanie egzekucyjne

Koronawirus a postępowanie egzekucyjne administracyjne i Zawieszenia umorzenia postępowania egzekucyjnego. Czy docierać roszczeń w postępowaniu sądowym. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej znajomości dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej polityki działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie.

Copyright © 2019 Instrukcje VAT