Analiza definicji ustawowych dane personalne


Analiza definicji ustawowych (dane personalne zbiór danych przetwarzanie danych ADO IOD UODO) zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum. Dodatkowo zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt oraz wszyscy pracownicy zajmujący się archiwizacją w firmach i urzędach. Dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Wprowadzenie do śmiałych kodeksów ogólnego Rozporządzenia Unijnego (RODO). Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem danych osobowych na obecnych i innowacyjnych zasadach. Zdobycie umiejętności prawidłowego gromadzenia i zabezpieczenia danych osobowych w BHP. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Analiza definicji ustawowych (dane personalne zespół danych przetwarzanie danych ADO IOD UODO), Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne), Nietypowe dane personalne wizerunek dane biometryczne numer IP komputera nagrania głosowe, Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy?, Co zrobić z informacjami o osobach zmarłych?, Czy dane służbowe podlegają ochronie?, Koncepcja wspólnego administratora danych w administracji publicznej problemy praktyczne stanowisko UODO, RODO /GPDR definicje zasady legalnego przetwarzania danych uzyskiwania zgód prawa obywateli, Zakres zmian i ich właściwość przedmiotowa, Zmiany w ochronie danych osobowych w prawodawstwie europejskim (cel przemian i efekty), Dane osobowe co to jest według RODO, Zasady przetwarzania danych w RODO, Dane zwykłe a dane wrażliwe jak przebiega podział?, Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody, Przetwarzanie danych, Powierzenie przetwarzania danych, Zbiór danych czym jest według RODO?, Zasada profilowania, Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default, Szkolenia organizowane poprzez Inspektora Ochrony Danych, Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności, Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki także warunki ich pozyskania, Kiedy można zbierać dane wrażliwe?, Prawa obywatela obowiązek uaktualnienia obowiązek informacyjny i sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych, Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?, Czy dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?, Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?, W jakich sytuacjach można przetwarzać dane personalne bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?, Prawa osób jakich dane dotyczą, prawo do uzyskania kopii danych;, prawo do bycia zapomnianym;, prawo do ograniczenia przetwarzania;, prawo do przenoszenia danych;, prawo do sprostowania danych, RODO a BHP zagadnienia praktyczne, Przetwarzanie danych osobowych pracowników. Wypadki przy pracy procedura powypadkowe i zbieranie danych od świadków wypadku, Współpraca z firmami zewnętrznymi. RODO a BHP działalność gospodarcza z obszaru BHP, Powierzanie i udostępnianie danych osobowych, Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Jak długo zapisywać dokumentację?, W jaki sposób postępować z danymi po zakończeniu współpracy z klientem?, Jak bezpiecznie zniszczyć dane?. Urząd Ochrony Danych Osobowych Odpowiedzialność prawna podmiotów przetwarzających dane osobowe, Nowe kompetencje UODO w świetle nowej Ustawy o ODO, Jakie sankcje grożą podmiotom przetwarzającym dane niezgodnie z przepisami?, Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna Administratora Danych dodatkowo pracowników, Odpowiedzialność karna Administratora Danych, Archiwa a RODO czyli podstawa prawna. Ochrona danych osobowych w archiwum przesłanka prawna obowiązująca od 25 maja 2018. Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO) Inspektora Ochrony Danych (IOD) z Archiwistą zakładowym osobą zajmującą się archiwum składnicą nowe obowiązki i zadania archiwisty. Zasady przetwarzania danych osobowych w archiwach składnicach akt -zasada legalności -zasada adekwatności -zasada celowości -zasada ograniczenia czasowego. Archiwum zgodne z RODO w 9 krokach. Jakie warunki formalne trzeba stosować się oraz jakie środki wdrożyć. W jakich sytuacjach można przetwarzać dane personalne bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?. Kwestia udostępniania dokumentacji dane personalne zwykłe a wrażliwe. Karta udostępnienia karta wypożyczenia. Incydenty przetwarzania danych osobowych w archiwach zgłaszanie i podejmowanie czynności poprzez archiwistę. Dokumentacja osób nieżyjących. Kwerendy zaświadczenia wydawane z zasobu archiwum zakładowego Zmiany w zaświadczeniach. Środki techniczne i organizacyjne przetwarzania danych osobowych w archiwach państwowych zgodnie z zasadą adekwatności. Udostępnianie skanów dokumentów w Internecie np skany ksiąg parafialnych gdzie występują dane osobowe Czy możemy udostępniać takie skany jeżeli nie mamy wiedzy innymi słowy osoba żyje?. Czy możemy udzielać w formie prezentacji (publicznie na wystawach) zdjęcia osób (np pracowników) bez uzyskania zgody na udostępnienie wizerunku? Czy zgoda każdej osoby ze zdjęcia jest wymagana?. Czy można toczyć mailem spisy akt osobowych z jednostki organizacyjnej do Archiwum Państwowego lub ten mail wymaga szyfrowania?. Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane osobowe w czasie przeprowadzania kontroli albo ekspertyzy archiwalnej w oddziałach nadzorowanych przez Czy Archiwum powinno prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych. Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji. Zmiany w Ustawie o czy inspektor ochrony danych osobowych musi być pracownikiem Narodowym zasobie archiwalnym od 16 czerwca 2016 Okresy przechowywania dokumentacji. Dokumentacja kadrowo płacowa. Dokumentacja finansowo księgowa


Copyright © 2019 Instrukcje VAT