Książka Leksykon VAT 2019 Unimex Kalkulacja

Informacje:

Dodany: 2020-01-03
Kategoria: Inne

Tagi dla artykułu:

nomenklatura scalona kody towarów

Książka Leksykon VAT 2019 Unimex. Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest podobnie wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zadania dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę także odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, niezależnie od formę organizacyjno-prawną. W ramach artykułu zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów aktywności przedsiębiorstwa, w tym: produkcji wody (stacji uzdatniania wody), dystrybucji wody do różnych odbiorców, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków, utrzymania jednostek pomocniczych – tworzywo sprzętowo-transportowa, warsztaty itp., utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia, wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania. W artykule Omówione będą zarówno problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów aktywności przedsiębiorstwa z Nomenklatura Scalona (CN) wkracza do podatku od towarów i usług uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem artykułu będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, jacy z racji swojej pracy sprawują kontrolę ponad realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, jakich przedmiotem aktywności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom również odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz punkt prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci minimalny wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń także rozwieją wszelkie niepewność i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.


Copyright © 2019 Instrukcje VAT