Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające zmiany do


Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania oznacza to przemiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych również magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), jaka weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV dyrektywy AML. Początkowo znowelizowana wersja ustawy przewidywała, że po 13.4.2020 r. wszystkie spółki handlowe zarejestrowane przed 13.10.2019 r., jakich dotyczy obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego, będą miały 7 dni roboczych na wywiązanie się z tego obowiązku. Zmiany w ramachTarcz antykryzysowych tj. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, które wprowadziły między innymi opcja składania czynnego żalu w formie elektronicznej; dodatkowe preferencje podatkowe złączone z ulgą B+R; modyfikację ulgi IP Box oznacza to też zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020. Tarcze antykryzysowe wprowadziły zarówno zmiany dotyczące między innymi zasad egzekucji świadczeń pracowniczych; dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP lub ułatwienia skutecznego pozyskiwania certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Sytuacja zmieniła się lecz na skutek wejścia w życie Instrukcjach i regulaminach związanych z ZFŚS (zmiana stawek i wskaźników) Tarczy 1.0. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dla tych spółek został przełożony do dnia 13.7.2020 r. Ponadto w dniu 15.4.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF") wydał stanowisko dotyczące oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w instytucjach obowiązanych („Stanowisko"). Stosowanie w instytucji obowiązanej „dobrych praktyk" zawartych w treści Stanowiska będzie podlegało ocenie w toku czynności kontrolnych prowadzonych poprzez UKNF


Copyright © 2019 Instrukcje VAT