kodeks spółek handlowych internetowy system


kodeks spółek handlowych internetowy system aktów prawnych i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji obowiązujących i projektowanych. Przedsiębiorstwo może odszukać się w orbicie przestępczości gospodarczej również jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik lub narzędzie. W każdej z tych sytuacji przedsiębiorstwo i jej menedżerowie są narażeni na negatywne skutki: prawne, finansowe, reputacyjne. Udział przedsiębiorstwa w przestępstwie gospodarczym może być wynikiem działania umyślnego, jak i niedochowania zasad ostrożności i starannego działania, osoby ze spółki lub osoby z zewnątrz. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, w jaki sposób reżim odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze jaki cel ma sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie zaostrza się również na poziomie legislacyjnym, jak i w praktyce. Ciężar odpowiedzialności karnej spoczywającej zasadniczo na sprawcach – osobach fizycznych, zaczyna promieniować na inne podmioty niekoniecznie bezpośrednio zaangażowane w przestępczość gospodarczą. Przykładem w tym zakresie jest poszerzający się wachlarz możliwości orzekania przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, co więcej przedsiębiorstwa, jeżeli służyło popełnieniu przestępstwa. Ściganie karne bywa także wynikiem niewłaściwej oceny podjętego niebezpieczeństwa biznesowego. Istotnym przełomem będzie wstąpienie w życie projektowanej nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabronione pod karą kary, której celem jest usprawnienie ścigania przestępczości gospodarczej. W celu ograniczania ryzyk zgrupowanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, konieczna jest świadomość na temat ryzyk, co to są podatki lokalne sposobów zarządzania nimi, dodatkowo mechanizmów obrony. Podczas artykułu o spółkach handlowych: opowiemy o formach przestępczości gospodarczej, jej źródłach, formach, rodzajach, przedstawimy na przykładach, w który sposób przedsiębiorstwo i podmiot gospodarczy mogą być uwikłane w przestępczość gospodarczą, przedstawimy zasady osobistej i korporacyjnej odpowiedzialności karnej według zasad bieżących jak dotąd oraz nowych (projektowanych),wskażemy, jakie inne konsekwencje mogą zagrażać przedsiębiorstwu, w przypadku uwikłania w przestępstwo gospodarcze (przepadek, odpowiedzialność finansowa), podpowiemy, w jaki sposób można zarządzać ryzykiem odpowiedzialności karnej i co może stanowić dowód obrony w przypadku wszczęcia postępowania karnego. Przedsiębiorcy niezależnie od skali i sektora gospodarczego prowadzonej działalności, w tym menedżerowie, członkowie zarządów, osoby reprezentujące przedsiębiorstwa. Program artykułu o spółkach handlowych: Wprowadzenie: od ryzyka do przestępstwa: Czym jest przestępczość gospodarcza. Formy, źródła, rodzaje. Praktyka. Analiza przypadku (kazusy): Przedsiębiorstwo jako sprawca. Przedsiębiorstwo jako narzędzie. Przedsiębiorstwo jako beneficjent. Skutki uwikłania: Odpowiedzialność karna – dla kogo: Osoby fizyczne. Przedsiębiorstwo - reguły korporacyjnej odpowiedzialności karnej i sankcje: Zasady dotychczasowe. Nowe zasady Odpowiedzialność majątkowa. Mit o przepadku przedsiębiorstwa. Przepadek korzyści z przestępstwa. Zwrot korzyści uzyskanej w toku dofinansowania. Odpowiedzialność posiłkowa. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Zarząd przymusowy na przedsiębiorstwie. Jak zlecać ryzykiem prawnokarnym związanym z biznesem: System wewnętrznych procedur zgodności: Podstawowe parametry. Jak zbudować program dostosowany do przedsiębiorstwa? Jak używać opracowany program, by był skuteczny? Kultura jako przyrząd pomiarowy efektywności. Gdy organ ścigania nie odpuszcza – ściganie vs. obrona: Procedury zgodności jako argument obrony. Dowód z analizy ekonomicznej. Pozycja przedsiębiorstwa w procesie (obrona razem czy osobno?).


Komentarze: 2


  • noavatar.png
    Flawia Redogorcie2019-12-11

    Dziękuję za dobry writeup. W rzeczywistości to było rozbawienie. Spójrz na zaawansowany dodatek do Ciebie! Jak jednak możemy się porozumieć?

  • noavatar.png
    Piotr Zimmerman | 2020-04-22

    Przyjdź i zasięgnij porady z mojej witryny. Dziękuję =)

Copyright © 2019 Instrukcje VAT