Leasing kredyt factoring


Strategia Obrony - Przykładowe Casusy Czy niezbędne jest tytuł własności tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, by docierać roszczenia od członka zarządu? Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy spółki? Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć działanie na odpowiedzialność członków organu reprezentacji? Czy na powodzie spoczywa ciężar dowodu w obszarze wykazania, że pozwany jest członkiem zarządu? Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z art. ksh Czy nieobecność w kraju czyli zwolnienie lekarskie wyłącza z odpowiedzialności na podstawie analizowanych przepisów ? Czy można zscedować obszar kompetencji ? Podwójny mandat członka zarządu i członka rady nadzorczej - kolizja interesów ? Forma zatrudnienie a zakres odpowiedzialności kiedy mamy do czynienia z wyrządzeniem szkody- jakim sposobem się chronić ? czy można zcedować obowiązki członka zarządu ? Nadużycie uprawnień przez innych członków zarządu Skuteczna obrona przed nieuczciwymi członkami kadry kierowniczej Forma zatrudnienia a profil odpowiedzialności członka zarządu. Obowiązki zarządu, a za nimi odpowiedzialność, przybierają formę zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych, to znaczy też wewnątrzkorporacyjnych. Czy forma zatrudnienia członka zarządu ma wpływ na podział kompetencji w spółce ? Jaki wpływ ma rodzaj zatrudnienia na odpowiedzialność członka zarządu ? Czy członek męski zarządu może scedować swoje kompetencje?

Copyright © 2019 Instrukcje VAT