Leksykon VAT 2019 Unimex Koszty działalności


Leksykon VAT 2019 Unimex. Koszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Celem artykułu jest wyobrażenie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również wyobrażenie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę również odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zadania dotyczące kosztów aktywności przedsiębiorstw, których przedmiotem aktywności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę również odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, niezależnie od formę organizacyjno-prawną. W ramach artykułu zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym: produkcji wody (stacji uzdatniania wody), dystrybucji wody do różnorodnych odbiorców, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków, utrzymania jednostek pomocniczych – tworzywo sprzętowo-transportowa, warsztaty itp., utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia, wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania. W artykule Omówione będą dodatkowo problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem artykułu będzie zrzeszenie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł adresowany jest do: zarządów i dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów ekonomiczno-finansowych, pracowników działów księgowości, controllerów, pracowników urzędów gmin, jacy z racji swojej pracy sprawują kontrolę powyżej realizacją usług komunalnych w gminie, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, jakich przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nasz artykuł prowadzony będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci najmniejszy wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy artykułu Nomenklatura Scalona (CN) Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, powiązanych z poruszaną na wykładzie tematyką, poprzez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników artykułu z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń dodatkowo rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie artykułu. Atrakcyjność artykułu zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę artykułu oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu także zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.


Copyright © 2019 Instrukcje VAT