sprawozdawczość finansowa rozporządzenie


sprawozdawczość finansowa rozporządzenie i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019 r. sprawozdawczość finansowa w strukturze rachunkowości Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego oraz przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest stosownym przepisem prawa. Cel artykułu o sprawozdawczości finansowej: - Praktyczne przygotowanie do zastosowania nowych zasad sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze JPK. - Na szkoleniu poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące procesu zamknięcia roku obrachunkowego w obszarze bilansowym jakże dodatkowo podatkowym. - Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. - Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz kalkulację podatku. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o sprawozdawczości finansowej: - uczestnicy dowiedzą się o w tej sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach chwili wprowadzonych zmianach w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2019, - wskutek przedstawieniu licznych wyjaśnień uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i odnajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania, - przekazana znajomość wpłynie na skala i jakość uzyskiwania obowiązków służbowych. Adresaci artykułu o sprawozdawczości finansowej: - pracownicy działów księgowości, - główni księgowi, - doradcy podatkowi, - biegli rewidenci, - właściciele firm. Autor artykułu posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, certyfikat potwierdzony egzaminem w obszarze kompetencji do pełnienia funkcji Inspektora ochrony Danych kontynuuje zdobywanie upełnomocnień z obszaru ACCA. Zagadnienia omawiane podczas artykułu o sprawozdawczości finansowej: - Proces zamknięcia ksiąg rachunkowych, - Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego, - Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z JPK_ Sprawozdanie finansowe – terminy i reguły przekazywania danych, - Badanie sprawozdania finansowego - kiedy obowiązek, - Zmiany w zasadach sporządzania, przekazywania i czasie przechowywania sprawozdań finansowych, - Zatwierdzanie sprawozdania finansowego, - Inwentaryzacja, - Wycena aktywów i pasywów na mat roku, - Rezerwy, - Zasady polityki rachunkowości w JPK_ Sprawozdanie finansowe - Dane porównywalne i porównywalność, - Bilans za rok 2019 – nadrzędne reguły sporządzania sprawozdania, - Rachunek zysków i strat za rok 2019 – treść i postać, - Dodatkowe informacje i objaśnienia 2019, - Zestawienie przemian w kapitale własnym 2019, - Rachunek przepływów pieniężnych 2019, - Sprawozdanie z działalności 2019, - Deklaracja kontynuowania aktywności 2019, - Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK - Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego oraz odroczonego za rok 2019, - Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – reguły ujmowania, - Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.


Copyright © 2019 Instrukcje VAT